Улаанбаатар хотоос иргэд татан авах зохион байгуулалтын тухай сумын Засаг даргын захирамж