Санал, өргөдөл, гомдол

Шүүлтүүр: - Шүүх
Санал хүсэлт 2021-05-05 Цахимаар
Хүлээж авсан
Цэдэнжав Буянхишиг: ggg
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP).....,('": bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP'vwHQzt<'">PfWKoc: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP') AND EXTRACTVALUE(5878,CONCAT(0x5c,0x717a6a6271,(SELECT (ELT(5878=5878,1))),0x7162787071)) AND ('TjNk'='TjNk: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP' AND EXTRACTVALUE(5878,CONCAT(0x5c,0x717a6a6271,(SELECT (ELT(5878=5878,1))),0x7162787071)) AND 'MVVW'='MVVW: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP) AND EXTRACTVALUE(5878,CONCAT(0x5c,0x717a6a6271,(SELECT (ELT(5878=5878,1))),0x7162787071)) AND (1302=1302: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP AND EXTRACTVALUE(5878,CONCAT(0x5c,0x717a6a6271,(SELECT (ELT(5878=5878,1))),0x7162787071)): bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP AND EXTRACTVALUE(5878,CONCAT(0x5c,0x717a6a6271,(SELECT (ELT(5878=5878,1))),0x7162787071))-- CWJs: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP') AND 9871=CAST((CHR(113)||CHR(122)||CHR(106)||CHR(98)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (9871=9871) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(98)||CHR(120)||CHR(112)||CHR(113)) AS NUMERIC) AND ('cFpR'='cFpR: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP' AND 9871=CAST((CHR(113)||CHR(122)||CHR(106)||CHR(98)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (9871=9871) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(98)||CHR(120)||CHR(112)||CHR(113)) AS NUMERIC) AND 'xtHv'='xtHv: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP) AND 9871=CAST((CHR(113)||CHR(122)||CHR(106)||CHR(98)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (9871=9871) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(98)||CHR(120)||CHR(112)||CHR(113)) AS NUMERIC) AND (1980=1980: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP AND 9871=CAST((CHR(113)||CHR(122)||CHR(106)||CHR(98)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (9871=9871) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(98)||CHR(120)||CHR(112)||CHR(113)) AS NUMERIC): bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP AND 9871=CAST((CHR(113)||CHR(122)||CHR(106)||CHR(98)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (9871=9871) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(98)||CHR(120)||CHR(112)||CHR(113)) AS NUMERIC)-- jHiY: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP') AND 4609 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(122)+CHAR(106)+CHAR(98)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (4609=4609) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(98)+CHAR(120)+CHAR(112)+CHAR(113))) AND ('ZZay'='ZZay: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP' AND 4609 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(122)+CHAR(106)+CHAR(98)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (4609=4609) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(98)+CHAR(120)+CHAR(112)+CHAR(113))) AND 'CwHp'='CwHp: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP) AND 4609 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(122)+CHAR(106)+CHAR(98)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (4609=4609) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(98)+CHAR(120)+CHAR(112)+CHAR(113))) AND (9470=9470: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP AND 4609 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(122)+CHAR(106)+CHAR(98)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (4609=4609) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(98)+CHAR(120)+CHAR(112)+CHAR(113))): bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP AND 4609 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(122)+CHAR(106)+CHAR(98)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (4609=4609) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(98)+CHAR(120)+CHAR(112)+CHAR(113)))-- dprg: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP') AND 3124=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(122)||CHR(106)||CHR(98)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (3124=3124) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(120)||CHR(112)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND ('kaTI'=': bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP' AND 3124=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(122)||CHR(106)||CHR(98)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (3124=3124) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(120)||CHR(112)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND 'EYXt'='EY: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP) AND 3124=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(122)||CHR(106)||CHR(98)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (3124=3124) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(120)||CHR(112)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND (8296=8296: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP AND 3124=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(122)||CHR(106)||CHR(98)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (3124=3124) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(120)||CHR(112)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL): bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP AND 3124=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(122)||CHR(106)||CHR(98)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (3124=3124) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(120)||CHR(112)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL)-- VIXo: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP') ORDER BY 1-- RXOd: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP') ORDER BY 9940-- YPwC: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP' ORDER BY 1-- GLPP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP' ORDER BY 5861-- JrKG: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP) ORDER BY 1-- Kpgt: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP) ORDER BY 8838-- ZiqN: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP ORDER BY 1-- TlRb: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP ORDER BY 3446-- bYcF: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP ORDER BY 1-- ZfaC: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP ORDER BY 2693-- XUFC: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc,.',()(()"
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc'dYUueU<'">wYyHCO
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc') AND EXTRACTVALUE(5302,CONCAT(0x5c,0x717a6a6271,(SELECT (ELT(5302=5302,1))),0x7162787071)) AND ('JZaw'='JZaw
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc' AND EXTRACTVALUE(5302,CONCAT(0x5c,0x717a6a6271,(SELECT (ELT(5302=5302,1))),0x7162787071)) AND 'xMAu'='xMAu
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc) AND EXTRACTVALUE(5302,CONCAT(0x5c,0x717a6a6271,(SELECT (ELT(5302=5302,1))),0x7162787071)) AND (4676=4676
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc AND EXTRACTVALUE(5302,CONCAT(0x5c,0x717a6a6271,(SELECT (ELT(5302=5302,1))),0x7162787071))
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc AND EXTRACTVALUE(5302,CONCAT(0x5c,0x717a6a6271,(SELECT (ELT(5302=5302,1))),0x7162787071))-- NLdz
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc') AND 1879=CAST((CHR(113)||CHR(122)||CHR(106)||CHR(98)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (1879=1879) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(98)||CHR(120)||CHR(112)||CHR(113)) AS NUMERIC) AND ('EIng'='EIng
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc' AND 1879=CAST((CHR(113)||CHR(122)||CHR(106)||CHR(98)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (1879=1879) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(98)||CHR(120)||CHR(112)||CHR(113)) AS NUMERIC) AND 'isSk'='isSk
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc) AND 1879=CAST((CHR(113)||CHR(122)||CHR(106)||CHR(98)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (1879=1879) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(98)||CHR(120)||CHR(112)||CHR(113)) AS NUMERIC) AND (1803=1803
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc AND 1879=CAST((CHR(113)||CHR(122)||CHR(106)||CHR(98)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (1879=1879) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(98)||CHR(120)||CHR(112)||CHR(113)) AS NUMERIC)
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc AND 1879=CAST((CHR(113)||CHR(122)||CHR(106)||CHR(98)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (1879=1879) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(98)||CHR(120)||CHR(112)||CHR(113)) AS NUMERIC)-- ioKl
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc') AND 5697 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(122)+CHAR(106)+CHAR(98)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (5697=5697) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(98)+CHAR(120)+CHAR(112)+CHAR(113))) AND ('igBg'='igBg
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc' AND 5697 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(122)+CHAR(106)+CHAR(98)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (5697=5697) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(98)+CHAR(120)+CHAR(112)+CHAR(113))) AND 'cJBL'='cJBL
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc) AND 5697 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(122)+CHAR(106)+CHAR(98)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (5697=5697) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(98)+CHAR(120)+CHAR(112)+CHAR(113))) AND (3356=3356
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc AND 5697 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(122)+CHAR(106)+CHAR(98)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (5697=5697) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(98)+CHAR(120)+CHAR(112)+CHAR(113)))
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc AND 5697 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(122)+CHAR(106)+CHAR(98)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (5697=5697) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(98)+CHAR(120)+CHAR(112)+CHAR(113)))-- wuuq
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc') AND 1084=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(122)||CHR(106)||CHR(98)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (1084=1084) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(120)||CHR(112)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND ('lCNT'='lCNT
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc' AND 1084=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(122)||CHR(106)||CHR(98)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (1084=1084) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(120)||CHR(112)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND 'NyJq'='NyJq
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc) AND 1084=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(122)||CHR(106)||CHR(98)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (1084=1084) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(120)||CHR(112)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND (5208=5208
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc AND 1084=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(122)||CHR(106)||CHR(98)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (1084=1084) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(120)||CHR(112)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL)
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc AND 1084=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(122)||CHR(106)||CHR(98)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (1084=1084) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(120)||CHR(112)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL)-- GpCZ
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc') ORDER BY 1-- Plcj
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc') ORDER BY 8370-- aWny
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc' ORDER BY 1-- ZAjV
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc' ORDER BY 5932-- Vpse
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc) ORDER BY 1-- mvRS
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc) ORDER BY 2742-- uRBB
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc ORDER BY 1-- UjIP
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc ORDER BY 1539-- fvAU
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc ORDER BY 1-- LomV
2021-04-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc ORDER BY 2630-- SeyQ
Санал хүсэлт Цахимаар
Хүлээж авсан
Цэдэнжав Буянхишиг: ggg
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP).....,('": bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP'vwHQzt<'">PfWKoc: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP') AND EXTRACTVALUE(5878,CONCAT(0x5c,0x717a6a6271,(SELECT (ELT(5878=5878,1))),0x7162787071)) AND ('TjNk'='TjNk: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP' AND EXTRACTVALUE(5878,CONCAT(0x5c,0x717a6a6271,(SELECT (ELT(5878=5878,1))),0x7162787071)) AND 'MVVW'='MVVW: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP) AND EXTRACTVALUE(5878,CONCAT(0x5c,0x717a6a6271,(SELECT (ELT(5878=5878,1))),0x7162787071)) AND (1302=1302: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP AND EXTRACTVALUE(5878,CONCAT(0x5c,0x717a6a6271,(SELECT (ELT(5878=5878,1))),0x7162787071)): bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP AND EXTRACTVALUE(5878,CONCAT(0x5c,0x717a6a6271,(SELECT (ELT(5878=5878,1))),0x7162787071))-- CWJs: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP') AND 9871=CAST((CHR(113)||CHR(122)||CHR(106)||CHR(98)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (9871=9871) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(98)||CHR(120)||CHR(112)||CHR(113)) AS NUMERIC) AND ('cFpR'='cFpR: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP' AND 9871=CAST((CHR(113)||CHR(122)||CHR(106)||CHR(98)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (9871=9871) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(98)||CHR(120)||CHR(112)||CHR(113)) AS NUMERIC) AND 'xtHv'='xtHv: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP) AND 9871=CAST((CHR(113)||CHR(122)||CHR(106)||CHR(98)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (9871=9871) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(98)||CHR(120)||CHR(112)||CHR(113)) AS NUMERIC) AND (1980=1980: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP AND 9871=CAST((CHR(113)||CHR(122)||CHR(106)||CHR(98)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (9871=9871) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(98)||CHR(120)||CHR(112)||CHR(113)) AS NUMERIC): bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP AND 9871=CAST((CHR(113)||CHR(122)||CHR(106)||CHR(98)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (9871=9871) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(98)||CHR(120)||CHR(112)||CHR(113)) AS NUMERIC)-- jHiY: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP') AND 4609 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(122)+CHAR(106)+CHAR(98)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (4609=4609) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(98)+CHAR(120)+CHAR(112)+CHAR(113))) AND ('ZZay'='ZZay: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP' AND 4609 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(122)+CHAR(106)+CHAR(98)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (4609=4609) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(98)+CHAR(120)+CHAR(112)+CHAR(113))) AND 'CwHp'='CwHp: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP) AND 4609 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(122)+CHAR(106)+CHAR(98)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (4609=4609) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(98)+CHAR(120)+CHAR(112)+CHAR(113))) AND (9470=9470: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP AND 4609 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(122)+CHAR(106)+CHAR(98)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (4609=4609) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(98)+CHAR(120)+CHAR(112)+CHAR(113))): bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP AND 4609 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(122)+CHAR(106)+CHAR(98)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (4609=4609) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(98)+CHAR(120)+CHAR(112)+CHAR(113)))-- dprg: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP') AND 3124=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(122)||CHR(106)||CHR(98)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (3124=3124) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(120)||CHR(112)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND ('kaTI'=': bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP' AND 3124=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(122)||CHR(106)||CHR(98)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (3124=3124) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(120)||CHR(112)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND 'EYXt'='EY: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP) AND 3124=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(122)||CHR(106)||CHR(98)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (3124=3124) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(120)||CHR(112)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND (8296=8296: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP AND 3124=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(122)||CHR(106)||CHR(98)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (3124=3124) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(120)||CHR(112)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL): bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP AND 3124=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(122)||CHR(106)||CHR(98)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (3124=3124) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(120)||CHR(112)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL)-- VIXo: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP') ORDER BY 1-- RXOd: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP') ORDER BY 9940-- YPwC: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP' ORDER BY 1-- GLPP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP' ORDER BY 5861-- JrKG: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP) ORDER BY 1-- Kpgt: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP) ORDER BY 8838-- ZiqN: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP ORDER BY 1-- TlRb: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP ORDER BY 3446-- bYcF: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP ORDER BY 1-- ZfaC: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP ORDER BY 2693-- XUFC: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc,.',()(()"
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc'dYUueU<'">wYyHCO
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc') AND EXTRACTVALUE(5302,CONCAT(0x5c,0x717a6a6271,(SELECT (ELT(5302=5302,1))),0x7162787071)) AND ('JZaw'='JZaw
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc' AND EXTRACTVALUE(5302,CONCAT(0x5c,0x717a6a6271,(SELECT (ELT(5302=5302,1))),0x7162787071)) AND 'xMAu'='xMAu
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc) AND EXTRACTVALUE(5302,CONCAT(0x5c,0x717a6a6271,(SELECT (ELT(5302=5302,1))),0x7162787071)) AND (4676=4676
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc AND EXTRACTVALUE(5302,CONCAT(0x5c,0x717a6a6271,(SELECT (ELT(5302=5302,1))),0x7162787071))
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc AND EXTRACTVALUE(5302,CONCAT(0x5c,0x717a6a6271,(SELECT (ELT(5302=5302,1))),0x7162787071))-- NLdz
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc') AND 1879=CAST((CHR(113)||CHR(122)||CHR(106)||CHR(98)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (1879=1879) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(98)||CHR(120)||CHR(112)||CHR(113)) AS NUMERIC) AND ('EIng'='EIng
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc' AND 1879=CAST((CHR(113)||CHR(122)||CHR(106)||CHR(98)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (1879=1879) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(98)||CHR(120)||CHR(112)||CHR(113)) AS NUMERIC) AND 'isSk'='isSk
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc) AND 1879=CAST((CHR(113)||CHR(122)||CHR(106)||CHR(98)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (1879=1879) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(98)||CHR(120)||CHR(112)||CHR(113)) AS NUMERIC) AND (1803=1803
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc AND 1879=CAST((CHR(113)||CHR(122)||CHR(106)||CHR(98)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (1879=1879) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(98)||CHR(120)||CHR(112)||CHR(113)) AS NUMERIC)
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc AND 1879=CAST((CHR(113)||CHR(122)||CHR(106)||CHR(98)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (1879=1879) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(98)||CHR(120)||CHR(112)||CHR(113)) AS NUMERIC)-- ioKl
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc') AND 5697 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(122)+CHAR(106)+CHAR(98)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (5697=5697) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(98)+CHAR(120)+CHAR(112)+CHAR(113))) AND ('igBg'='igBg
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc' AND 5697 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(122)+CHAR(106)+CHAR(98)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (5697=5697) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(98)+CHAR(120)+CHAR(112)+CHAR(113))) AND 'cJBL'='cJBL
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc) AND 5697 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(122)+CHAR(106)+CHAR(98)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (5697=5697) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(98)+CHAR(120)+CHAR(112)+CHAR(113))) AND (3356=3356
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc AND 5697 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(122)+CHAR(106)+CHAR(98)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (5697=5697) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(98)+CHAR(120)+CHAR(112)+CHAR(113)))
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc AND 5697 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(122)+CHAR(106)+CHAR(98)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (5697=5697) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(98)+CHAR(120)+CHAR(112)+CHAR(113)))-- wuuq
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc') AND 1084=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(122)||CHR(106)||CHR(98)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (1084=1084) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(120)||CHR(112)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND ('lCNT'='lCNT
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc' AND 1084=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(122)||CHR(106)||CHR(98)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (1084=1084) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(120)||CHR(112)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND 'NyJq'='NyJq
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc) AND 1084=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(122)||CHR(106)||CHR(98)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (1084=1084) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(120)||CHR(112)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND (5208=5208
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc AND 1084=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(122)||CHR(106)||CHR(98)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (1084=1084) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(120)||CHR(112)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL)
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc AND 1084=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(122)||CHR(106)||CHR(98)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (1084=1084) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(120)||CHR(112)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL)-- GpCZ
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc') ORDER BY 1-- Plcj
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc') ORDER BY 8370-- aWny
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc' ORDER BY 1-- ZAjV
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc' ORDER BY 5932-- Vpse
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc) ORDER BY 1-- mvRS
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc) ORDER BY 2742-- uRBB
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc ORDER BY 1-- UjIP
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc ORDER BY 1539-- fvAU
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc ORDER BY 1-- LomV
Цахимаар
Хүлээж авсан
bMFP: bGDc ORDER BY 2630-- SeyQ
Бичлэг байхгүй
Бичлэг байхгүй
Facebook messenger