Байгйль хамгаалах үйлчилгээ

  • 328

    Иргэдийн анхааралд...

    .Ахуйн зориулалтаар загас барих иргэд нь дор дурдсан үүргийг хүлээнэ. 7.1.Ан агнуурын хууль тогтоомж болон энэхүү журмын заалтыг дагаж мөрдөх. 7.2.Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, байгаль...

  • 378

    Байгаль орчин хамгаалал...

    Îéãîîñ õýðýãëýýíèé ìîä áîëîí ò...

Facebook messenger