Архивийн үйлчилгээ

  • 516

    Архив бичиг хэрэг эрх зүй...

    Архивын үйлчилгээ ЗДТГ-т 2015 оны байдлаар нийт 674 хадгаламжийн нэгж, үүнд байнга хадгалах хадгаламжийн нэгжийн бүртгэл 169, түр хадгалах хадгаламжийн нэгжийн бүртгэл 387, 70 жил хадгалах хадга...

Facebook messenger