Тариалан сумын ТЕЗахирагчийн төсвийн гүйцэтгэлийн 2019 оны 10 дугаар сарын мэдээ