Сум хөгжүүлэх сан, Хоршоо хөгжүүлэх сангийн зээлийн үлдэгдэлтэй иргэд