Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2022 оны 10 сарын мэдээ