Тариалан сумын 2023 оны 04 дүгээр сарын орлогын гүйцэтгэл