Харилцах хүснэгт
Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын Засаг Даргын Тамгын Газар
НэрАлбан тушаалГар утас Ажлын утас
Ё.Батзориг ИТХ-ын дарга8826949570386010
Ц.ХөвсгөлдалайЗасаг дарга99383940 9304550070386005
Д.Батжаргал Засаг даргын орлогч 99149010 70386015
Д.БаасанбатЗДТГ-ын дарга9638679970386008


Гарчиг   
И-мэйл   
Зурвас   
   
төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 2015.12 сар
төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 2015.12 сар
Нийтэлсэн: 3 жил өмнө
ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН  ТАРИАЛАН СУМЫН  2015 ОНЫ 12  САРЫН ОРЛОГЫН МЭДЭЭ
д/д Татварын төрөл сарын төлөвлөгөө сарын гүйцэтгэл Хувь өссөн төлөвлөгөө өссөн гүйцэтгэл Хувь
  орон нутгийн төсвийн орлого 16509000.00 9183592.72 55.63 81063400.00 86338071.89 106.51
  татварын орлого 16409000.00 8883092.72 54.14 68637300.00 73831526.89 107.57
  хүн амын орлогын албан татавар 6580000.00 3971502.72 60.36 19900000.00 22811442.89 114.63
1 орлого тодорхойлох боломжгүй иргэний орлого 80000.00 111000.00 138.75 700000.00 732000.00 104.57
2 хувиараа аж ахуй эрхлэсний орлого 1900000.00 522000.00 27.47 11000000.00 11021020.00 100.19
3 суутгагчийн хувь хүний орлогоос суутгасан суутганы орлого 4600000.00 3338502.72 72.58 8200000.00 11058422.89 134.86
4 Æèøãýýð íîîãäóóëñàí òàòâàð            
5 Хувьцааны ногдол ашиг            
6 ¯ë õºäëºõ õºðºí㺠áîðëóóëñíû òàòâàð /2%/            
7 хөрөнгийн татвар 48000.00 44000.00 91.67 420000.00 488000.00 116.19
8 бууны албан татвар 48000.00 44000.00 91.67 420000.00 488000.00 116.19
9 бараа үйлчилгээний бусад албан татвар 9781000.00 4867590.00 49.77 48317300.00 50532084.00 104.58
10 агнуурын нөөц ашигласан татвар   481200.00     681200.00  
11 ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашигласан 48000   #DIV/0! 420000.00 420300.00 100.07
12 ашигт малтмалын нөөц ашигласан            
13 түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласан     #DIV/0! 500000.00 501000.00 100.20
14 улсын тэмдэгтийн хураамж 273000.00 246650.00 90.35 5800000.00 5947210.00 102.54
15 байгалийн ургамал ашигласан төлбөр       350000.00 360000.00 102.86
16 Хүн амын унд ахуйн хэрэгцээний зорилулатаар ашигласан усны төлбөр 155000.00   0.00 620000.00 620000.00 100.00
17 ойгоос мод түлээ ашигласан төлбөр 9305000.00 4139740.00 44.49 40627300.00 42002374.00 103.38
18 Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж            
19 татварын бус орлого 100000.00 300500.00 300.50 12426100.00 12506545.00 100.65
20 Татварын хүү торгууль         379745.00  
21 Татварын бус хүү торгууль   192000.00 #DIV/0! 10500000.00 10191300.00 100.68
22 түрээсийн орлого            
23 Хөрөнгө худалдсаны орлого            
24 бусад орлого 100000.00 108500.00 108.50 1926100.00 1935500.00 100.49
25 аймгийн төсвийн орлого 29009100.00 19344376.17 66.68 223750000.00 240634151.21 107.55
26 цалин хөлс түүнтэй адилтгах орлогын албан татвар 19000000.00 15861885.00 83.48 170000000.00 182035587.04 107.08
27 суутгагчийн хувь хүний орлогоос суутгасан суутганы орлого            
28 АТӨЯХАТ 100000.00 49000.00 49.00 15000000.00 14597854.00 97.32
29 лиценцийн албан татвар            
30 ашигт малтмал            
31 үл хөдлөх хөрөнгийн татвар 7790000.00 1881351.17 24.15 22350000.00 27414493.17 122.66
32 Газрын үл хөдлөх хөрөнгийн татвар            
33 Газрын төлбөр 2119100.00 1552140.00 73.25 15000000.00 14704767.00 98.03
34 Газрын суурь хураамж       1000000.00 1481450.00 148.15
35 Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зориулалтаар ашигласан усны төлбөр       400000.00 400000.00 100.00
36 хөрөнгө хураасны албан татвар            
37 Татварын бус хүү торгуулийн орлого            
38 3.Орон нутгийн орлогын нийт дүн 45518100.00 28527968.89 62.67 304813400.00 326972223.10 107.27
39 ААНОАТатвар 4000000.00 400767.00 10.02 25000000.00 36450649.00 145.80
40 НӨАТатвар 1000000.00 1176020.00 117.60 25500000.00 56718759.00 222.43
41 Онцгой албан татвар            
42 Ашигт малтмал/нүүрс            
43 Ус бохирдуулсны төлбөр            
44 агаарын бохирдол авто 0.00 5600.00   1160000.00 1452400.00 125.21
45 агаарын бохирдол нүүрс            
46 агаарын бохирдол эх үүсвэр            
47 улсын төсвийн дүн 5000000.00 1582387.00 31.65 51660000.00 94621808.00 183.16
48 НИЙТ ДҮН /3+4/ 50518100.00 30110355.89 59.60 356473400.00 421594031.10 118.27
  Мэдээ гаргасан:         ТУБ.................../Б.Чулуунчимэг /   
  Мэдээ хянасан:         Төрийн сангийн төлөөлөгч................./Б.Пүрэвдорж /