ХӨДӨӨГИЙН СУМАНД , АНХНЫ КАМЕР АЖИЛЛАЖ ЭХЭЛЛЭЭ

Арбулаг сумын   төвд  тамхи, архины хууль, техникийн  хөдөлгөөний  элдэв зөрчил, танхай дээрэм,  хулгайн сэдэл  бүхий  үйлдлийг цаг хугацаа  алдалгүй  бүртгэж,  илэрүүлэлт,  хэрэгжилтийг  сайжруулан  хэв журам,  тамхи , архи,  гэмт хэргийн зөрчилгүй  хамт олон , сум болохыг  зорьж  24 цагийн  турш   төв болон  1,5- 2км тойрогт  болж буй үйлдэл бүртгэн,  бичиж  хадгалах камер  /төхөөрөмж/-ийг суурилуулан  ажиллуулж эхэллээ. 

 Энэ ажлыг  цагдаагийн ахмад Мусаг-ийн Сакен “Тогтвортой амьжиргаа-2”  төслийн  санхүүжилтээр   хийж,  3,5 сая төгрөгийн  тоног төхөөрөмж  дагалдах хэрэгсэл,  сумын  цагдаагийн  хэсэгт хүлээлгэн өглөө.

  Ийм камерийг  томоохон суурин газруудад  олон төрлийн зориулалтаар   суурилуулан   олонтаа  ажиллуулдагч   хөдөөгийн  сумдаас   анх удаа   суурилуулан ажиллуулж  байгаа нь  шинэ ажлын нэг боллоо.  Архинаас   үүсэл  бүхий   танхайн үйлдэл , орон байрны  хулгай, тамхины хууль  болон, насанд хүрээгүй   хүүхдийн тээврийн хэрэгсэл жолоодох  зөрчлөөс  сэргийлэн  амгалан тайван  амьдрахад  тустай үйлс  болсонд сумын иргэд  талархаж байна.