ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД

2021 он дуусахад 3 сар үлдсэн тул газрын албан татвар, төлбөрөө яаралтай төлж барагдуулна уу!!!
Хуулийн хугацаанд албан татвар, төлбөрөө төлөөгүй тохиолдолд Газрын тухай хуульд заасны дагуу тухайн газрыг хурааж авах хүртэл арга хэмжээтэй болохыг мэдэгдье.
Засаг даргын Тамгын газар