Сумын төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 2020 оны жилийн эцсийн төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан