ЗДТГ-н бүтэц бүрэлдэхүүн

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ТАРИАЛАН СУМЫН ЗДТГ-ЫН БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

 

ЗДТГ-ын удирдлага

 

Багийн Засаг дарга

 

Нэг цонхны үйлчилгээ

 

Санхүүгийн алба

МЭҮТасаг

Цагдаагийн хэсэг

ЗДТГ-ын нийгмийн даатгалын байцаагч болон үйлчилгээний албан хаагчид

 

БОТХБТасаг