2017 оны гүйцэтгэл мэдээ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook messenger

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ТАРИАЛАН СУМЫН 2017 ОНЫ 4 ДУГААР  УЛИРАЛД  

 

БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТАЙЛАН 

2017.12.26                                                                                                                                                                                                                                                      Бадрах

Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал 

Батлагдсан төсөвт өртөг/мян төг/

Эрх шилжүүлсэн эсэх /ТЕЗ-ийн нэр/

Гэрээний дүн /мян.төг

Хэмнэлт /мян.төг/

Гүйцэтгэгчийн нэр

Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн журам

Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн хугацаа

ХАА-ны явцын тайлбар 

цахим хэлбэрээр зарласан эсэх

Гомдол гарсан эсэх, түүний шийдвэрлэлтийн байдал 

Үнэлгээний хороо байгуулсан огноо 

E-procurement  сайтад тендерийн урилга нийтэлсэн огноо

Сонин хэвлэлд  тендерийн урилга нийтэлсэн огноо 

Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо 

Гэрээ дуусгаж дүгнэсэн огноо 

1

2

3

 

4

5

 

6

7

8

9

10

11

12

 

13

14

ЗДТГАЗАР 

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө орууллалтаар 

БАРАА

1

Тээвэр шатахуун 

13534,2

үгүй 

13534,2

0,0

Хөвсгөлдуулга ХХК 

ХА

16.12.24

 

 

17.01.07 

17.12.26 

13534,2  мян.төг - 100%

тийм 

үгүй 

2

Бичиг хэргийн зардал 

3500,0

үгүй 

3450,0

50,0

Зөв цацраг ХХК 

ХА

16.12.24

 

 

17.01.07 

17.12.26 

3450 мян.төг - 100%

тийм 

үгүй 

3

 Түлш халаалтын зардал 

28318,8

үгүй 

28318,8

0,0

НАҮТөв ХХК

ХТШ 

16.12.26

 

 

17.02.01 

17.12.26 

28318,8 мян. төг 100% 

тийм 

үгүй 

4

Түлш халаалт 

8116,7

үгүй 

8116,7

0,0

Хөвсгөл үндэсний шим ХХК

ХА

16.12.26

 

 

17.02.01 

17.12.26 

8116,7 мян.төг - 100%

тийм 

үгүй 

5

Шуудан холбоо 

1450,0

үгүй 

1450,0

0,0

МЦХ ТӨХК

ШХА 

17.02.06

 

 

17.02.20 

17.12.26 

1450мян.төг 100%

тийм 

үгүй 

6

Гэрэл цахилгаан 

4100,0

үгүй 

4100,0

0,0

ЭБЦТС ТӨХК 

ШХА 

17.02.06

 

 

17.02.20 

17.12.25 

4100,0мян.төг 100%

тийм 

үгүй 

7

Ном хэвлэлийн зардал 

150,0

үгүй 

150,0

0,0

Аймгийн ШҮГ 

ШХА 

17.02.06

 

 

17.02.20 

17.12.27

150 мян.төг  100%

тийм 

үгүй 

8

БҮТЭЗ 

400,0

үгүй 

400,0

0,0

Мөнгөн түрлэг ХХК

ШХА 

16.12.26 

 

 

17.02.01 

17.12.27

400мян төг 100%

тийм 

үгүй 

9

Нормын хувцас 

80,0

үгүй 

80,0

0,0

Мөнгөнтүрлэг ХХК

ШХА 

16.12.26 

 

 

17.02.01 

17.12.27

80,0 100%

тийм 

үгүй 

10

Багаж техник хэрэгсэл

6400,0

 

6400,0

 

 

ШХА 

17.05.25

 

 

17.06.10

17.12.27

6400.0 100%

тийм 

үгүй 

11

БҮЗ/хадлан пресс/

5900,0

 

5900,0

 

 

ШХА 

17.05.25

 

 

17.06.10

17.12.27

3250 55%

тийм 

үгүй 

Дүн 

71949,7

 

71899,7

50,0

 

 

 

 

 

 

 

69249,7 мян.төг  96,3%

 

 

ИТХурал 

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө орууллалтаар 

БАРАА

1

Тээвэр шатахуун 

1 439,0

үгүй 

1 439,0

0,0

НИК ХК  2017/01

ХА

16.12.21

 

 

17.01.02

17.12.27 

1439  мян.төг 100 %

тийм 

үгүй 

2

Бичиг хэргийн зардал 

360,0

үгүй 

360,0

0,0

Түвшинбадрах    ХХК 2017/02

ХА

16.12.21

 

 

17.01.02

17.12.27 

360 мян.төг  100%

тийм 

үгүй 

3

Шуудан холбоо 

60,0

үгүй 

60,0

0,0

МЦХ ХК 2017/03

ХА

17.01.05

 

 

17.01.12 

17.12.27 

60.0 мян.төг  100%

тийм 

үгүй 

4

Ном хэвлэл авах 

32,0

үгүй 

32,0

0,0

Хөвсгөл аймгийн ШҮГ ТӨХК 2017/04

ХА

17.01.05

 

 

17.01.12 

17.12.27 

32 мян төг 100%

тийм 

үгүй 

Дүн 

1891,0

 

1891,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

1891,0 мян.төг 100%

 

 

ЕБСургууль

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 

БАРАА

Хоол 

1

Мах

40287,0

үгүй 

40287,0

0,0

Мөнх Тэмүүлэн Мөрөн ХХК 1-1

НТШ

16.12.08 

 

17.01.27

17.02.08 

17.12.25 

37785,8 мян.төг  93,8% 

тийм 

үгүй 

Гурил 

11520

үгүй 

11520

0,0

Мөнх Тэмүүлэн Мөрөн ХХК 1-2

17.02.08 

17.12.25 

11440,0 мян.төг  99,3%

тийм 

үгүй 

Төмс хүнсний ногоо 

6515,0

үгүй 

6515,0

0,0

Мөнх Тэмүүлэн Мөрөн ХХК 1-3

17.02.08 

17.12.25 

6515,0 мян.төг  100% 

тийм 

үгүй 

Бусад 

20826,0

үгүй 

20826,0

0,0

Мөнх Тэмүүлэн Мөрөн ХХК 1-4

17.02.08 

17.12.25 

19058,0 мян.төг  91,5% 

тийм 

үгүй 

Дүн 

77352,0

үгүй 

77352,0