Тариалан сумын ТЕЗ-ийн төсвийн гүйцэтгэлийн 5-н сарын мэдээ