Тариалан сумын ТЕЗ-ийн төсвийн гүйцэтгэлийн 10-н сарын мэдээ