Тариалан сумын ТЕЗ-ийн төсвийн гүйцэтгэлийн 9-н сарын мэдээ