Тариалан сумын ТЕЗ-ийн төсвийн гүйцэтгэлийн 1-н сарын мэдээ

0