МОНГОЛ ХЭЛ БИЧГИЙН АНХДУГААР ОЛИМПИАД

"МОНГОЛ ХЭЛ БИЧГИЙН АНХДУГААР ОЛИМПИАД"-ЫГ 2017 ОНЫ 11 САРЫН 24-НЫ ӨДӨР ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ СУМ ХӨДӨӨГИЙН 6-Н БАГААС НИЙТ 54 ИРГЭН ОРОЛЦЛОО. МАНДАЛ БАГААС - 26 ИРГЭН, АРТАРХИ БАГААС -6 ИРГЭН, ТАВАНТОЛГОЙ БАГААС - 7 ИРГЭН, СЭЛЭНГЭ БАГААС -7 ИРГЭН, БАЯНХОШУУ БАГААС -7 ИРГЭН, ДАВААНЫ АР БАГААС - 1 ИРГЭН ТУС ТУС ОРОЛЦЛОО.