Цэргийн шинэчилсэн бүртгэл

иедээ авч ирэх баримт бичиг 
1. Цэргийн үүрэгтний үнэмлэх
2. Иргэний үнэмлэх /цахим /
3. ЭМДаатгалын цэнхэр дэвтэр