Коронавирусын нөхцөл байдлын үед иргэдээс ирүүлсэн хандив тусламж