Ковид -19 өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх олон нийтийн эргүүл хяналтын ажил зохион байгуулах тухай