Мал мах 2020 арга хэмжээ зохион байгуулагдаж байна.