Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын ЗДТГ-т дараах сул орон тоог зарлаж байна.