Төсвийн гүйцэтгэлийн 2019 оны 7 дугаар сарын мэдээ