Тариалан сумын төвийн 22 хэсэгт камержуулалтын ажил бүрэн хийгдэж дууслаа. Сумын Цагдаагийн хэсэгт хяналтын дэлгэцийг байршуулсан байна. Иргэдийг гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, аюулгүй амар тайван амьдралын төлөө хийгдсэн бүтээн байгуулалтын то