ВИ.ТИ.И.НЕТ-ийн төслийн зан чанар болон англи хэлний сургалт 2019 оны 6 дугаар сарын 20-оос 7 дугаар сарын 20-ны хооронд сургалтанд 39 хүүхэд хамрагдаж, 7 дугаар сарын 18-нд хүүхдүүд эцэг, эхчүүддээ сургалтаар олж авсан мэдлэг, мэдээллээ тайлагналаа.