Сумын 2019 оны 5 дугаар сарын орлогын гүйцэтгэлийн мэдээ