Тариалан сумын ТЕЗахирагчийн төсвийн гүйцэтгэлийн 2019 оны 5 дугаар сарын мэдээ