Аймгийн Засаг даргын захирамжийн дагуу НАҮТөв хог тээврийн үйлчилгээг 2019 оноос хэрэгжүүлж эхэллээ. Өрх бүр хог хаягдлын хураамж 18000 төгрөг төлөхөөр боллоо.