сумын орон нутгийн орлогын 2018 оны 11 сарын мэдээ