Тариалан сумын ТЕЗ-ийн төсвийн гүйцэтгэлийн 2-н сарын мэдээ